Telefoonnummer

06-48270937

E-mail

info@medisch-pedicure-iris.nl

Openingstijden

Woensdag: 10:00 - 17:00

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Iris en de client. Bij het maken van een afspraak bij Medisch Pedicure Iris gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen salon
1. Medisch Pedicure Iris zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Medisch Pedicure Iris worden verteld.
3. Medisch Pedicure Iris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Medisch Pedicure Iris zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Iris melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Iris het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt het gehele bedrag niet betaald zal er een officiële betalingsherinnering en daarna eventueel een aanmaning, zowel digitaal als schriftelijk worden verstuurd.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Medisch Pedicure Iris moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. Medisch Pedicure Iris behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u terug vinden in de privacyverklaring op de website.
4. Medisch Pedicure Iris zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
1. Medisch Pedicure Iris vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid
1. Medisch Pedicure Iris is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Medisch Pedicure Iris is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Medisch Pedicure Iris is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Medisch Pedicure Iris .
2. Medisch Pedicure Iris moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Medisch Pedicure Iris de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Medisch Pedicure Iris het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Medisch Pedicure Iris en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
1. Medisch Pedicure Iris geeft de cliënt 7 dagen garantie op de producten. Op de behandelingen zit geen garantie!
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele bedrag van de behandeling aan de medewerker van Medisch Pedicure Iris.
3. De medewerker van Medisch Pedicure Iris zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Medisch Pedicure Iris is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal
1. Medisch Pedicure Iris heeft het recht, van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Medisch Pedicure Iris meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Medisch Pedicure Iris het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Medisch Pedicure Iris wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en pedicures.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en pedicures.

13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Iris en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Medisch Pedicure Iris en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

You can't copy content of this page