Telefoonnummer

06-48270937

E-mail

info@medisch-pedicure-iris.nl

Openingstijden

Woensdag: 10:00 - 17:00

Medisch Pedicure Iris, gevestigd aan de Zoutkamperschans 1-6 2e verdieping kamer 2.04 3432 TZ Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vooraf word om uw schriftelijke toestemming gevraagd.

Contactgegevens
Medisch Pedicure Iris
Zoutkamperschans 1-6
2e verdieping kamer 2.04
3432 TZ Nieuwegein

www.medisch-pedicure-iris.nl
info@medisch-pedicure-iris.nl
0648270937

Persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Iris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Beroep en/of hobby’s die betrekking hebben op uw voeten
– Levensstijl
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Iris verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid (naam en telefoonnummer van uw huisarts, medische bijzonderheden, huid- en nagelafwijkingen, schoeisel en voettype, huidtype, efflorescenties en doel van de behandeling en welke behandeling hiervoor nodig is)
– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medisch-pediure-iris.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Medisch Pedicure Iris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Medisch Pedicure Iris verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Medisch Pedicure Iris neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medisch Pedicure Iris) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Medisch Pedicure Iris bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Medisch Pedicure Iris deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en met betrekking op uw gezondheid. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch Pedicure Iris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Medisch Pedicure Iris gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Pedicure Iris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medisch-pediure-iris.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medisch Pedicure Iris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Medisch Pedicure Iris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medisch Pedicure Iris heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– een sterk wachtwoord zowel op Wifi verbinding, de computer als de mailbox van Medisch Pedicure Iris
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@medisch-pediure-iris.nl.

You can't copy content of this page